کانون آل‌یاسین استرالیا /
حمایت از ما

(: Your donate makes our nonprofit community better
حمایت شما کانون ناسودبر ما را بهتر خواهد کرد :)

How can you donate us

Anyway, we are a nonprofit community that is being run by donations. Hence, improving our community is collateral with our funds. You can contribute to Aleyasin in many ways but the most effective way is donations. Here is our bank detail:

Account Number: 7422-82430 --- BSB: 083-457
Holder Name: ALE YASIN COMMUNITY --- National Australia Bank

چگونه می‌توانید یارای ما باشید

به‌هرحال، ما یک کانون فرهنگی ناسودبر هستیم که پیش برد اهدافمان در موازات سرمایه های مردمی‌مان است. در واقع بهبود عملکرد و پیگیری خط مشی کانون وابسته به کمک های اعضا و حمایت هاست که شاید مهمترین آنها حمایت مالی باشد. در ادامه مشخصات حساب بانکی ما را می‌بینید که می‌توانید حمایت‌های مالی خود را به آن واریز فرمایید
شماره حساب: 7422-82430 --- بی‌اس‌بی: 457-083
نام مالک حساب: ALE YASIN COMMUNITY --- بانک ملی استرالیا

Designed by soul and love. 2016, when i was young.